solidjewel_logo_sj

Solid 〖首飾箱〗 Jewel
Amateur Jeweler
賣飾起予藏飾;藏飾始予好飾
本座銷售自製或搜羅之各式飾物/首飾
中西兼備 ; 時髦懷舊都有
專注經營潮流耐用DIY字母飾物
電郵solidjewel@hotmail.com查詢
私之站www.solidjewel.com建設中